سطح یک

سوالات نهایی سطح 1-سال 97

سطح دو

سوالات نهایی سطح 2-سال 97

سطح سه

سوالات نهایی سطح 3-سال 97

سطح چهار

سوالات نهایی سطح 4-سال 97

سطح پنج

سوالات نهایی سطح 5-سال 97

ضوابط

ضوابط و ساختار اجرایی آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال 97

جهت دریافت فایل روی دکمه زیر کلیک نمایید.

راهنما

منابع و دوره های آموزشی آزمون

جهت دریافت منابع آزمون روی دکمه زیر کلیک نمایید.

نکته

نکات آزمون

جهت دریافت فایل روی دکمه زیر کلیک نمایید.